Referent/ka obecního živnostenského úřadu

Město Jindřichův Hradec
  • Referent
  • Jindřichův Hradec
  • 10.5.2024
  • 30 000 Kč - 45 000 Kč
  • Plný úvazek
Požadavky:
- mvzdělání ÚSO, VOŠ nebo VŠ, zaměření studia na veřejnou správu výhodou,
- bezúhonnost (výpis z Rejstříku trestů bez záznamu), zdravotní způsobilost,
- praktické zkušenosti z oblasti správních činností, zvláštní odborná způsobilost při správě živnostenského podnikání či na úseku přestupkové agendy výhodou,
- komunikační dovednosti, úroveň vystupování a jednání s lidmi, schopnost psaní správních rozhodnutí, důslednost, kvalifikované a včasné plnění úkolů, flexibilita (přizpůsobení se změnám stylu a obsahové náplně práce),
- znalost práce na PC,
-schopnost a ochota dále se vzdělávat (vzdělávání zaměstnanců územních samosprávných celků).
Informace o pracovním místě:
- druhem práce je zajišťování správních činností při výkonu přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání, rozhodování při povolování umístění herních prostor a regulaci hazardních her, spolupráce při kontrolní činnosti s ostatními orgány státní správy, provádění úkonů řízení o přestupcích a dalších souvisejících předpisech, poskytování konzultační a poradenské činnosti v oblasti živnostenského podnikání,
- pracovní poměr na dobu neurčitou,
- místem výkonu práce je územní obvod města Jindřichův Hradec,
- platové zařazení - 10. třída (osobní příplatek dle dosahovaných pracovních výsledků, odměny),
- stabilní zaměstnání, zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování a na penzijní pojištění, flexi pass, sick days a další), možnost profesního růstu (vzdělávání v oboru).

Předpoklady k podání přihlášky do výběrového řízení:
Přihlášku může podat občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR starší 18 let, který je svéprávný, bezúhonný a zdravotně způsobilý, ovládá úřední jazyk a splňuje výše uvedené předpoklady pro dané pracovní místo úředníka.

Obsah, přílohy, způsob a termín podání přihlášky:
Přihláška musí obsahovat, na jaké pracovní místo zájemce přihlášku podává, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo dokladu totožnosti, datum a podpis zájemce.
K přihlášce se připojí:
- strukturovaný životopis obsahující dosavadní praxi, odborné znalosti a dovednosti týkající se požadovaných správních činností,
- motivační dopis,
- kopie výpisu z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém stupni vzdělání (výpis z RT a úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším vzdělání se dokládá před případným nástupem).

Přihlášky se podávají na podatelně MěÚ nebo zasílají na adresu:
Městský úřad Jindřichův Hradec
Klášterská 135/II
Jindřichův Hradec
PSČ 377 01

Přihlášky na předepsaném tiskopise (viz příloha https://www.jh.cz/cs/aktuality/mesto-vypsalo-vyberove-rizeni-na-pozici-referent-ka-obecniho-zivnostenskeho-uradu.html) je nutné podat v zalepené obálce označené "Neotvírat - VŘ - pracovní místo - OŽS" nejpozději do pátku 31. května 2024 do 10.00 hod.


Kontakt: Nováková Jana
Email: j.novakova@jh.cz
Telefon: 384351330