Odborný rada (právník) v oddělení remit

Energetický regulační úřad
  • Odborný rada,Rada
  • Ostrava
  • 10.5.2024
  • 30 780 Kč
  • Částečný úvazek
- vede správní řízení na I. stupni ve věcech správního trestání za porušení povinností uložených právními předpisy v oblasti energetiky (často se jedná o bezprecedentní případy, takže se budete podílet na tvorbě judikatury v této oblasti), zejména v oblasti působnosti nařízení č. 1227/2011,
o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií, včetně rozhodování o uložení sankce a nápravného opatření (dále jen „nařízení REMIT“),
- poskytuje právní podporu oddělení REMIT ve věci kontrolních postupů ve vazbě na užití správního řádu, zákona o odpovědnosti za přestupky, energetického zákona a mezinárodních předpisů a podílí se na připomínkování vnitřních předpisů ERÚ,
- spolupracuje s analytiky oddělení a dalšími odbornými útvary při kompletaci podkladů při podezření na porušení nařízení REMIT,
- podílí se na připomínkování právně závazných prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci Evropské komise, které souvisí s nařízením REMIT,
- v oblasti své působnosti spolupracuje se zahraničními regulačními orgány, ACER, CEER, Evropskou komisí a dalšími institucemi EU a zabezpečuje účast na mezinárodních jednáních s tím souvisejících.

Kontakt: Procházková Gabriela
Email: gabriela.prochazkova@eru.cz
Telefon: 564 578 689