Vedoucí odboru dopravy magistrátu města olomouce

Statutární město Olomouc
  • Olomouc
  • 13.5.2024
  • 29 400 Kč - 43 370 Kč
  • Plný úvazek
Výběrové řízení č. 2024/62
Druh práce: vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Olomouce
Bližší specifikace pracovní činnosti:
-řídí, kontroluje a organizuje práci odboru chránícího zájmy vlastníka místních a účelových komunikací SMOl na území města Olomouce, areálu letiště v Neředíně a dále plní funkci koordinátora městské hromadné dopravy (dále jen "MHD") pro SMOl zajišťuje.
Zákonné předpoklady:
-státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice,
-dosažení věku 18 let,
-způsobilost k právním úkonům,
-bezúhonnost,
-znalost jednacího jazyka,
-splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.
Požadovaná kvalifikace:
-vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.
Obor: dopravní, stavební.
Praxe:
-praxe ve veřejné správě minimálně 5 let,
-praxe v oboru minimálně 5 let,
-praxe v řídící nebo koordinační činnosti výhodou.
Jiné požadavky:
-velmi dobré organizační a řídící dovednosti,
-schopnost koncepčního myšlení, otevřenosti a diskuze,
-vysoké pracovní nasazení, schopnost samostatné práce,
-adaptabilita a analytické schopnosti,
-všeobecný přehled o principech a fungování veřejné správy,
-velmi dobré komunikační schopnosti a vystupování na veřejnosti,
-smysl pro týmovou práci,
-řidičský průkaz skupiny B výhodou,
-dobrá znalost práce na PC (Word, Excel),
-schopnost jednat s lidmi,
-ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.
Přihláška - uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
(Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopise, atd.)
-jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, popř. jinou kontaktní adresu, pokud se neshoduje s trvalým pobytem,
-číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
-název pozice, o kterou se ucházíte, a číslo VŘ,
-datum a vlastnoruční podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
-strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
-ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
-splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon); předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.
-zpracování návrhu koncepce činností a fungování odboru dopravy v rozsahu maximálně 2 strany formátu A4.
Lhůta pro podání přihlášky: 10. 6. 2024 (za včasně podanou přihlášku se považuje také její podání k poštovní přepravě v poslední den stanovené lhůty - později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení)
Způsob podání přihlášky:
-poštou (Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc),
-datovou schránkou (ID: kazbzri),
-osobním doručením na podatelnách Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, Horní nám. č. p. 583).
Výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese: https://kariera.olomouc.eu nebo na oddělení personálním a právním.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu i bez uvedení důvodů zrušit nebo nevybrat žádného vhodného uchazeče.

Kontakt: Jen písemně