Vedoucí oddělení sekretariát tajemníka zařazený/á v odboru kancelář tajemníka

Statutární město Olomouc
  • Vedoucí oddělení
  • Olomouc
  • 13.5.2024
  • 26 600 Kč - 40 120 Kč
  • Plný úvazek
Výběrové řízení č. 2024/63
Druh práce: vedoucí oddělení sekretariát tajemníka zařazený/á v odboru kancelář tajemníka
Pracovní poměr: doba neurčitá
Bližší specifikace pracovní činnosti:
-výkon agendy koncepčních a operativních činností na úseku tajemníka Magistrátu města Olomouce v oblasti samostatné a přenesené působnosti,
-vedení týmu, který poskytuje odborný servis tajemníkovi Magistrátu města Olomouce,
-zajišťování organizačních a koordinačních činností,
-řízení, koordinace a zajištění vnitřní komunikace úřadu,
-koordinace PR a marketingu úřadu.
Zákonné předpoklady:
-státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice,
-dosažení věku 18 let,
-způsobilost k právním úkonům,
-bezúhonnost,
-znalost jednacího jazyka,
-splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.
Požadovaná kvalifikace:
-vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.
Obor: humanitní nebo HR management výhodou.
Praxe:
-praxe ve veřejné správě minimálně 5 let,
-praxe v řídící činnosti minimálně 5 let.
Jiné požadavky:
-velmi dobré komunikační, organizační a řídící schopnosti,
-analytická a koncepční způsobilost,
-adaptabilita a flexibilita,
-smysl pro týmovou práci,
-všeobecný přehled o principech a fungování veřejné správy,
-znalost práce na PC s programem Microsoft Office ( Excel, Word),
-ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům,
-řidičský průkaz skupiny "B" .
Přihláška - uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
(Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopise, atd.)
-jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, popř. jinou kontaktní adresu, pokud se neshoduje s trvalým pobytem,
-číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
-název pozice, o kterou se ucházíte, a číslo VŘ,
-datum a vlastnoruční podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
-strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
-ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
-splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon); předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.
Lhůta pro podání přihlášky: 30. 5. 2024 (za včasně podanou přihlášku se považuje také její podání k poštovní přepravě v poslední den stanovené lhůty - později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení)
Způsob podání přihlášky:
-poštou (Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc),
-datovou schránkou (ID: kazbzri),
-osobním doručením na podatelnách Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, Horní nám. č. p. 583).
Výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese: https://kariera.olomouc.eu nebo na oddělení personálním a právním.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu i bez uvedení důvodů zrušit nebo nevybrat žádného vhodného uchazeče.

Kontakt: Jen písemně