úředník ve věcech stavebního řádu a územního řízení

Město Nový Bor
  • Úředník
  • Nový Bor
  • 13.5.2024
  • 21 710 Kč - 34 370 Kč
  • Plný úvazek
Charakteristika vykonávané činnosti: správní řízení zejména ve věcech stavebního řádu a
územního řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním
oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru
- vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví
- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru
stavebnictví.
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti stavební – výhodou
(úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou
způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.)
- velmi dobrá znalost práce s PC (Windows, MS Word, Excel, Outlook)
- ŘP sk. B
- ochota dalšího vzdělávání
- komunikativnost, příjemné vystupování a ochota jednat s lidmi
Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, - datum a místo narození, - státní příslušnost, - místo
trvalého pobytu, - číslo občanského průkazu, - název příslušné funkce, o kterou se zájemce
uchází, - datum a podpis uchazeče
K přihlášce musí být připojeny tyto doklady uchazeče:
- životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
Platové zařazení: 9.-10. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, nařízení
vlády č. 222/2010 Sb., katalog prací ve veřejných službách a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění (platové
rozpětí Kč 21710,-Kč až 31820,- Kč a 23390,- Kč až 34370,- Kč podle zápočtu let odborné
praxe), osobní příplatek po zapracování
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu: dohodou
Lhůta pro podání přihlášky: do 10.00 hod. dne 28.6.2023
Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně v uzavřené obálce na podatelnu MěÚ;
na adresu Město Nový Bor, nám. Míru l, 473 01 Nový Bor.
Obálku označte textem : „Výběrové řízení – úředník stavebního řízení“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Kontakt: podatelna MěÚ