Vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu

Město Blatná
  • Blatná
  • 28.6.2024
  • 25 280 Kč - 37 170 Kč
  • Plný úvazek
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Druh práce: vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu
Místo výkonu práce: Blatná
Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2024 nebo dle dohody
Pracovní poměr: pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou, případně za čerpání řádné dovolené)
Platové zařazení: platová třída 11 (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů), osobní ohodnocení po zapracování.

Pracovní náplň:
" řízení chodu a vedení týmu pracovníků odboru správního a živnostenského úřadu, která zahrnuje agendu matriky, agendu cestovních dokladů, občanských průkazů a evidence obyvatel, agendu přestupků, agendu informací podle zákona č. 106/1999 Sb., agendu spisové služby, volební agendu, Czech Point a živnostenskou agendu.
Zákonné požadavky v souladu s § 4 zákona č. 312/2002 Sb.: fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Požadavky na uchazeče:
" ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu,
" řidičský průkaz skupiny B.
Výhodou je:
" praxe ve vedoucí funkci a ve veřejné správě
" osvědčení o vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti z oblasti příslušných agend Odboru správního a živnostenského úřadu MěÚ Blatná.
Osobnostní předpoklady a jiné požadavky:
" velmi dobré komunikační a organizační schopnosti, umění jednat s lidmi,
" analytické a koncepční myšlení,
" samostatnost v rozhodování, odolnost proti stresu, spolehlivost,
" výborná uživatelská znalost práce na PC,
" ochota dál se vzdělávat.
Přihlášku je možno předkládat pouze v písemné formě a musí obsahovat:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče,
b) datum a místo narození uchazeče,
c) státní příslušnost uchazeče,
d) místo trvalého pobytu uchazeče,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
f) datum a podpis uchazeče.

Splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČŘ a SR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "lustrační zákon"). Předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.
K přihlášce je nutné zvlášť přiložit tyto následující doklady:
" životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedených požadavků a náplně práce,
" výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
" úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
" u uchazečů narozených před 1. prosincem 1971 osvědčení a čestné prohlášení dle lustračního zákona.
Písemné přihlášky do výběrového řízení lze podávat v termínu do 15. 7. 2024 nejdéle do 17:00 hodin, na adresu: Městský úřad Blatná, tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná nebo osobně na podatelnu MěÚ Blatná. Obálku označte heslem: "Výběrové řízení - vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu" a slovem NEOTEVÍRAT, dále ji opatřete jménem a adresou odesílatele. Podrobné informace podává Ing. Sedláčková, tajemnice MěÚ, tel.: 383 416 102.
Účastníci budou o dalším průběhu výběrového řízení písemně vyrozuměni nejpozději do 31. 7. 2024
Na přihlášky v obálkách neoznačených nebo označených jiným způsobem, či doručených po uvedeném termínu nebude brán zřetel. Dříve podané žádosti o zaměstnání nejsou považovány za přihlášky podle této výzvy a nebude na ně brán zřetel.


Kontakt: Výběrové řízení