ředitel/ředitelka moravského divadla a moravské filharmonie, příspěvkové organizace

Statutární město Olomouc
  • Ředitel
  • Olomouc
  • 28.6.2024
  • 31 770 Kč - 46 910 Kč
  • Plný úvazek
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE
ředitele/ředitelky Moravského divadla a Moravské filharmonie, příspěvkové organizace
Požadované předpoklady:
. vysokoškolské vzdělání,
. obor ekonomický, právní nebo umělecký,
. nejméně 5 let praxe v řídící funkci,
. aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka,
. manažerské a organizační schopnosti,
. občanská a morální bezúhonnost,
. orientace v oboru a všeobecný kulturní přehled.
Další očekávané znalosti a dovednosti:
. znalost principů fungování a financování příspěvkové organizace,
. znalosti zvláště v oblasti dramatického umění, symfonické hudby, kultury obecně a veřejné správy,
. schopnost komunikace s odbornou veřejností a s médii,
. schopnost samostatného rozhodování,
. znalost práce s výpočetní technikou,
. řidičské oprávnění skupiny „B“.
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
. označení výběrového řízení,
. jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, kontaktní adresu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis.
K přihlášce je nutno přiložit:
. strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech,
. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
. výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, cizí státní příslušník obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
. negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení dle zákona 451/1991 Sb. (platí jen pro občany ČR, nepožaduje se u osob narozených po 1. 12. 1971),
. motivační dopis,
. písemně zpracovanou koncepci činnosti a rozvoje organizace, včetně návrhů na zkvalitnění poskytovaných služeb i prezentace příspěvkové organizace v rozsahu cca 5–10 normostran. Součástí koncepce by měla být vize fungování obou orchestrů (Moravské filharmonie Olomouc i orchestru hudebního divadla) v rámci spojené instituce, jejich řízení a představa o organizační struktuře managementu instituce
a o obsazení jmenovaných pozic, především uměleckého vedení orchestrů a souborů divadla. Koncepce by měla být v souladu se Strategií rozvoje kultury a kreativních průmyslů města Olomouce.
Ke zpracování budou uchazečům k dispozici:
- Zřizovací listina příspěvkové organizace MDMF ve znění platném od 1. 1. 2025,
- organizační struktury příspěvkových organizací MDO a MFO,
- ekonomické podklady MDO a MFO:
- rozpis schváleného rozpočtu na rok 2024,
- rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k 31. 12. 2023,
- rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k 31. 12. 2023,
- výroční zprávy.
. Strategie rozvoje kultury a kreativního průmyslu města Olomouce.
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 1. 2025.
S ohledem na vznik p. o. k 1. 1. 2025 se pro včasné zapojení vybraného uchazeče (budoucího ředitele) do procesu spojení stávajících MDO a MFO je možné do 31. 12. 2024 jeho zapojení formou DPP či DPČ, smlouvou na služby či jinou formou spolupráce dle dohody a platných právních předpisů.
Platové podmínky dle platných právních předpisů.
Pracovní poměr na dobu neurčitou.
Přihlášky do výběrového řízení s požadovanými doklady doručte nebo zasílejte nejpozději do 20. 9. 2024 na adresu:
Radim Schubert
Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č. p. 583
779 11 Olomouc
Na uvedeném odkazu budou pro zájemnce k dispozici výše uvedené podklady. Případné dotazy k výběrovému řízení směřujte prosím na kontaktní osobu, kterou je Radim Schubert, vedoucí oddělení koncepce kultury, odbor kultury a cestovního ruchu: radim.schubert@olomouc.eu.
Na obálku uveďte: „Neotvírat, výběrové řízení“
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.
Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.
Kontakt: Jen písemně