Právník/právnička - odbor životního prostředí

Statutární město Olomouc
  • Olomouc
  • 28.6.2024
  • 26 600 Kč - 37 170 Kč
  • Plný úvazek
Výběrová řízení č. 2024/89
Druh práce: právo v životním prostředí, ochrana složek životního prostředí a kontrola jejich dodržování, vedení přestupkového řízení za jejich porušování v působnosti odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce zařazených v odboru životního prostředí
Co Vám můžeme nabídnout:
-zaškolení zkušeným mentorem po dobu 3 měsíců,
-příjemné pracovní prostředí,
-přátelský kolektiv,
-příspěvek na stravné,
-příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření,
-Flexi Passy,
-příspěvek na volnočasové pohybové aktivity,
-možnost jednorázové sociální výpomoci,
-bezúročné zápůjčky k překlenutí tíživé finanční situace,
-možnost zapůjčení služebního vozidla k soukromým účelům,

Bližší specifikace pracovní činnosti:
-výkon přestupkové agendy Odboru životního prostředí,
-ochrana složek životního prostředí (právo v životním prostředí),
-úkony plynoucí z Jednotného environmentálního stanoviska (JES přestupky, tzn. skutková podstata přestupku podle §17 zákona o JES) ve vztahu k státní stavební správě ponechané na obcích,
-zajistí právní úkony vyplývající ze samosprávných činností odboru.
Zákonné předpoklady:
-státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice,
-dosažení věku 18 let,
-způsobilost k právním úkonům,
-bezúhonnost,
-znalost jednacího jazyka.
Požadovaná kvalifikace:
-vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.
Obor: právo v životním prostředí.
Praxe: praxe v agendě výhodou.
Jiné požadavky:
-velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office),
-schopnost koncepční a samostatné práce,
-adaptabilita a analytické schopnosti,
-dobré organizační a komunikační schopnosti,
-flexibilita,
-schopnost jednat s lidmi,
-ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.
Přihláška - uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
(Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopise, atd.)
-jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, popř. jinou kontaktní adresu, pokud se neshoduje s trvalým pobytem,
-číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
-název pozice, o kterou se ucházíte, a číslo VŘ,
-datum a vlastnoruční podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
-strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
-ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Lhůta pro podání přihlášky:15.7.2024 (za včasně podanou přihlášku se považuje také její podání k poštovní přepravě v poslední den stanovené lhůty - později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení)
Způsob podání přihlášky:
-poštou (Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc),
-datovou schránkou (ID: kazbzri),
-osobním doručením na podatelnách Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, Horní nám. č. p. 583).
Výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese: https://kariera.olomouc.eu nebo na oddělení personálním a právním.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu i bez uvedení důvodů zrušit nebo nevybrat žádného vhodného uchazeče.

Kontakt: Jen písemně