Referent/ka stavebního úřadu

Město Holice
  • Referent
  • Holice
  • 7.2.2024
  • 30 000 Kč - 35 000 Kč
  • Plný úvazek
Tajemník Městského úřadu Holice v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o úřednících ÚSC), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka stavebního úřadu.
Úředníkem se může stát:
-fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
-dosáhla věku 18 let
-je způsobilá k právním úkonům
-je bezúhonná
-ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem
Požadavky stanovené dle ustanovení § 6 odst. 2 písm. d) zákona o úřednících ÚSC:
-velmi dobrá orientace v právních předpisech a práce s nimi, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
-samostatnost v rozhodování, spolehlivost a odolnost proti stresu
-osobnostní předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
Kvalifikační požadavky na vzdělání a praxi dle ustanovení § 13a stavebního zákona:
-vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru
-vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví
Výhody, ke kterým se ve výběrovém řízení přihlédne:
-zvláštní odborná způsobilosti pro výkon správní činnosti při územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního úřadu a vyvlastnění
-praxe na obdobné pracovní pozici
-praxe ve veřejné správě
Pracovní poměr:uzavřením pracovní smlouvy na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce
Platové zařazení:9. - 10. platová třída (dle dosaženého vzdělání) - viz nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací, ve znění pozdějších předpisů
Povinné náležitosti přihlášky:
-jméno, příjmení a titul
-datum, místo narození, místo trvalého pobytu a státní příslušnost
-telefonní kontakt a platná e-mailová adresa
-číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
-datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
-motivační dopis
-strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech
-ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
-výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
-souhlas ke zpracování a uchování osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky:
-do 29. února 2024 v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu Holice, příp. poštou
na adresu Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 01 Holice; obálku označit "Neotvírat - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - stavební úřad"
Předpokládaný nástup do pracovního poměru je od 1. dubna 2024 nebo dle dohody.
Více informací o volném místě naleznete na: https://www.holice.eu/mesto-a-urad/uredni-deska/vyberova-rizeni/2024/vyberove-rizeni-na-pracovni-pozici-stavebni-urad-1/
Město Holice si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto řízení kdykoliv v jeho průběhu
nebo nevybrat žádného uchazeče.
Bližší informace o pracovním místě podá vedoucí stavebního úřadu paní Helena Sedláková, e-mail sedlakova@mestoholice.cz, tel. 466 741 250 nebo personalistka úřadu paní Jiřina Slobodová, e-mail slobodova@mestoholice.cz, tel. 466 741 204.Kontakt: Slobodová Jiřina, Sedláková Helena
Email: sedlakova@mestoholice.cz, slobodova@mestoholice.cz
Telefon: 466 741 230, 466 741 204