Referent/referentka ochrany přírody v odboru životního prostředí

Město Česká Lípa
  • Referent,Referentka
  • Česká Lípa
  • 6.2.2024
  • 23 390 Kč - 34 370 Kč
  • Plný úvazek
Charakteristika pracovní pozice:
- výkon přenesené působnosti obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona o ochraně přírody a krajiny a souvisejících právních předpisů.
Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa
Platové podmínky a platové zařazení:
- 10. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 23 390 Kč do 34 370 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce

Předpokládaný termín nástupu: 01.04.2024, popř. dle dohody

Pracovní poměr bude sjednán na dobu: neurčitou

Zákonné předpoklady:
- úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem (např. kvalifikační předpoklady stanovené zákonem)
Kvalifikační předpoklady:
- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Poznámka:
- úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.
Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:
- výhodou je vzdělání v oborech ochrana přírody a krajiny, zemědělství nebo lesnictví
- znalost související legislativy (zákon o ochraně přírody a krajiny, správní řád, zákon o obcích, zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, přestupkový zákon)
- dobré organizační, komunikační a administrativní schopnosti
- výborná znalost práce s MS Office
- řidičské oprávnění sk. B - aktivní řidič
Nabízíme:
- 5 týdnů dovolené, 4 sick days, prémie, pružnou pracovní dobu, stravování formou jídelních kupónů, příspěvek na penzijní připojištění, pravidelné zvyšování kvalifikace formou školení.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:
- jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního občana) - název příslušné funkce, o kterou se uchazeč uchází - datum
a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se činností uvedených v části "charakteristika pracovní pozice",
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
- úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky do: 21.02.2024 - 12:00 hodin

Způsob podání přihlášky: písemně v obálce označené "VŘ - referentka / referent ochrany přírody" zaslané na adresu: Tajemník MěÚ, Městský úřad Česká Lípa,
nám T. G. M. č. p. 1., 470 36 Česká Lípa nebo předané osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa.

Přihlášky můžete podat i elektronicky prostřednictvím datové schránky. ID Datové schránky města Česká Lípa: bkfbe3p. Případně e-mailem prostřednictvím e-podatelny podatelna@mucl.cz, a to pouze v případě, že je zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu). U obou způsobů elektronického podání je nutné, aby přílohy byly autorizovaně konvertovány nebo doloženy v listinné podobě.

Po ukončení výběrového řízení budou nevybraným uchazečům materiály vráceny zpět poštou, z důvodu naplnění zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Kontakt: podatelna MěÚ Česká Lípa