Samostatný/á referent/ka - oddělení územního plánování v odboru výstavby a územního plánování

Město Poděbrady
  • Referent
  • Poděbrady
  • 8.2.2024
  • 24 100 Kč - 34 370 Kč
  • Plný úvazek
Obecná charakteristika pozice: výkon úřadu územního plánování. Mimo jiné vykonává činnosti:
- Pořizuje územně-plánovací podklady tj. územně analytické podklady pro zajištění a vyhodnocování stavu v území správního obvodu včetně jejich povinné aktualizace a územní studie pro ověření možností a podmínek změn v území.
- Pořizuje územně plánovací dokumentaci tj. územní plán, regulační plán, pořizuje územní studie pro území obce a na žádost obce ve svém správním obvodu.
- Pořizuje změny ÚPD a připravuje je ke schválení.
- Ukládá, eviduje a sleduje realizaci schválené ÚPD.

Místo výkonu práce: Poděbrady
Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (10. platová třída).

Kvalifikační požadavky:
- splnění kvalifikačních požadavků dle § 44 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění zákona č. 195/2022 Sb. a zákona č. 152/2023 Sb.,
- splnění kvalifikačních předpokladů vzdělání dle § 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, a to vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání.

Požadavky zaměstnavatele:
- orientace v právních předpisech, zejména zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon,
- praxe ve státní správě nebo samosprávě výhodou,
- zájem o danou problematiku,
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování výhodou,
- uživatelská znalost práce na PC, Word, Excel, Outlook, internet,
- řidičské oprávnění pro sk. B výhodou,
- schopnost samostatného jednání, flexibilita, komunikační a organizační schopnosti,
- pečlivost, odpovědnost, spolehlivost a ochota dále se učit a vzdělávat.

Písemná přihláška zájemce k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení, příp. titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče; číslo občanského průkazu (u cizího státního občana číslo dokladu k povolení pobytu), telefon a email; datum
a podpis zájemce.

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy tyto doklady:
- životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích zaměstnavatele,
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením (zákon č. 312/2002 Sb., § 6 odst. 4 písm. b),
- úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém (ukončeném) vzdělání,
- doklady prokazující kvalifikační požadavky dle § 13a zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
- prohlášení - souhlas se zpracováním osobních údajů.

Lhůta pro podání přihlášky: 29. 2. 2024 vč.

Podrobný postup pro přihlášení do výběrového řízení naleznete na úřední desce MěÚ Poděbrady. Úřední deska: Poděbrady (mesto-podebrady.cz)

("Pouhým" zasláním životopisu nebude uchazeč/ka zařazen/a do výběrového řízení.)

Nabízíme: stravenky, příspěvek na rekreaci, ošatné, indispoziční volno, pružná pracovní doba


Kontakt: Paštiková Radka