Vládní rada v oddělení právně - analytické podpory v úřadu vlády čr

Úřád vlády České republiky
  • Rada
  • Praha
  • 10.2.2024
  • 30 780 Kč
  • Částečný úvazek
KONTAKT : Svobodová Pavla Mgr., e-mail: svobodova.pavla@vlada.cz


- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
- znalost anglického jazyka odpovídající 2. úrovni znalosti cizího jazyka
- způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení Vyhrazené.


Podání žádosti:

Termín podání žádosti do: 26. února 2024
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 26. února 2024, tj. v této lhůtě:

" doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: státní tajemník v Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1,
" podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
" podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (posta@vlada.cz), nebo
" podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: trfaa33).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení právně - analytické podpory v Úřadu vlády ČR, čj. 3580/2024-UVCR".
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.odkaz: https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/nabidka-zamestnani/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vladni-rada-v-oddeleni-pravne---analyticke-podpory-211849/
Kontakt: Svobodová Pavla
Email: svobodova.pavla@vlada.cz