Specialista/specialistka odpadového hospodářství do oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů

Statutární město Olomouc
  • Olomouc
  • 9.2.2024
  • 24 100 Kč - 34 370 Kč
  • Plný úvazek
Výběrové řízení č. 2024/17
Funkce: specialista/specialistka odpadového hospodářství do oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů

Bližší specifikace pracovní činnosti:
-výkon činnosti samostatného odborného referenta v pozici správního orgánu vykonávajícího státní správu v oblasti odpadového hospodářství, které je vymezena zákonem o odpadech, zejména:
-vydávání závazných stanovisek, vyjádřen či sdělení z hlediska nakládání s odpady,
-vedení evidence souhlasů a rozhodnutí zde vydaných v rozsahu vymezeném zákonem,
-provádění kontrolní činnosti svěřené orgánu obce s rozšířenou působností (plynoucí ze zákona o odpadech) a komunikace s provozovateli zařízení,
-práce se systémy ISPOP a ISOH2,
-výkon činnosti dotčeného správního úřadu, který hájí zájmy chráněné zvláštními právními předpisy, vzhledem k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí a zároveň k řízením o vydání integrovaného povolení dle zákona o integrované prevenci,
-obecně: vedení správního řízení, jednání a informování veřejnosti v záležitostech odpadového hospodářství, konzultace se stavebníky ve věcech týkajících se jejich stavebních záměrů.

Zákonné předpoklady:
-státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice,
-dosažení věku 18 let,
-způsobilost k právním úkonům,
-bezúhonnost,
-znalost jednacího jazyka.
Obor vzdělání: environmentální specializace.
Praxe ve veřejné správě výhodou,
Jiné požadavky:
-znalost zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
-výborná znalost správního řádu, aktuální problematiky odpadového hospodářství, zákona o obcích,
-celková orientace v problematice tvorby a ochrany životního prostředí,
-schopnost samostatné práce v oblasti výkonu státní správy,
-zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou,
-dobrá znalost práce na PC (Word, Excel),
-dobré komunikační schopnosti,
-řidičský průkaz skupiny B,
-ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.

Přihláška - uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
(Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopise, atd.)
-jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, popř. jinou kontaktní adresu, pokud se neshoduje s trvalým pobytem,
-číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
-název pozice, o kterou se ucházíte, a číslo VŘ,
-datum a vlastnoruční podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
-strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
-ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Lhůta pro podání přihlášky: 22. 02. 2024 (za včasně podanou přihlášku se považuje také její podání k poštovní přepravě v poslední den stanovené lhůty - později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení)
Způsob podání přihlášky:
-poštou (Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc),
-datovou schránkou (ID: kazbzri),
-osobním doručením na podatelnách Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, Horní nám. č. p. 583).

Výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese: https://kariera.olomouc.eu (kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance statutárního města Olomouce; Vyhledat) nebo na oddělení personálním a právním.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu i bez uvedení důvodů zrušit nebo nevybrat žádného vhodného uchazeče.

Kontakt: Jen písemně