Samostatný/á referent/ka - oboru výstavby a územního plánování - úsek stavebního řádu

Město Poděbrady
  • Referent
  • Poděbrady
  • 8.2.2024
  • 24 100 Kč - 31 820 Kč
  • Plný úvazek
Obecná charakteristika pozice: výkon státní správy v rozsahu obecného stavebního úřadu ve svěřeném územ; výkon státní správy v rozsahu speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.

Místo výkonu práce: Poděbrady
Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (9. platová třída).

Kvalifikační požadavky:
- kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu podle § 13a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,
- vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe ve stavebnictví,
- podle přechodného ustanovení č. 19 zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony - kvalifikační požadavky splňuje také fyzická osoba, která má příslušné osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu.

Požadavky zaměstnavatele:
- výhodou praxe ve státní správě či samosprávě, zvláštní odborná způsobilost,
- výhodou orientace v projektové dokumentaci,
- komunikační schopnosti, iniciativa, spolehlivost,
- uživatelská znalost práce na PC,
- řidičské oprávnění skupiny B,
- ochota učit se a dále se vzdělávat.

Písemná přihláška zájemce k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení, příp. titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče; číslo občanského průkazu (u cizího státního občana číslo dokladu k povolení pobytu), telefon a email; datum
a podpis zájemce.

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy tyto doklady:
- životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích zaměstnavatele,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením (zákon č. 312/2002 Sb., § 6 odst. 4 písm. b)),
- úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém (ukončeném) vzdělání,
- doklady prokazující kvalifikační požadavky dle § 13a zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
- prohlášení - souhlas se zpracováním osobních údajů.

Lhůta pro podání přihlášky: 29. 2. 2024 vč.

Podrobný postup pro přihlášení do výběrového řízení naleznete na úřední desce MěÚ Poděbrady. Městký úřad Poděbrady (mesto-podebrady.cz)
("Pouhým" zasláním životopisu nebude uchazeč/ka zařazen/a do výběrového řízení.)
Stravenky, příspěvek na rekreaci, ošatné, indispoziční volno, pružná pracovní doba


Kontakt: Paštiková Radka