Referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví - sociálně právní ochrana dětí

Město Přeštice
  • Referent
  • Přeštice
  • 8.2.2024
  • 23 390 Kč - 37 170 Kč
  • Plný úvazek
Tajemnice Městského úřadu Přeštice vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen zákon o úřednících) na funkci:
referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví - sociálně právní ochrana dětí
na dobu určitou 1 rok (s možností prodloužení na dobu neurčitou)
s nástupem od 1.5.2024 ( možno i dříve), v 10. - 11. platové třídě
Předpoklady vzniku pracovního poměru:
1) státní občanství ČR, popř. trvalý pobyt v ČR a ovládání jednacího jazyka
2) věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům
3) bezúhonnost ve smyslu § 4 odst.2 zákona o úřednících
4) vzdělání dle § 110 zák. 108/2006 o sociálních službách (min. VOŠ ve vyjm. oborech)
5) praxe min. 1 rok výhodou, zkouška odborné způsobilosti ( soc. právní ochrana dětí) výhodou
6) řidičský průkaz B,dobrá znalost práce na PC
Lhůta pro podání písemných přihlášek končí dnem 29.2.2024 do 12:00.
Přihlášku lze podat osobně v sekretariátu tajemnice MěÚ Přeštice, Masarykovo nám. 107, Přeštice nebo zaslat poštou na adresu MěÚ v Přešticích.
Písemná přihláška uchazeče musí v souladu s ust. § 7 odst. 4 zákona o úřednících obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontakt (tel. číslo, email)
b) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
c) datum a podpis uchazeče
d) souhlas se zpracováním osobních údajů
K přihlášce je nutno v souladu s ust. § 7 odst. 5 zákona o úřednících připojit tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, motivační dopis
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Kontakt: Alblová Zdeňka
Email: alblova@prestice-mesto.cz
Telefon: 379 304 402