úředník/-ice stavebního úřadu na odboru výstavby a územního plánování

Město Přeštice
  • Úředník
  • Přeštice
  • 8.2.2024
  • 21 710 Kč - 31 820 Kč
  • Plný úvazek
Tajemnice Městského úřadu Přeštice vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen zákon o úřednících) na funkci:
úředník stavebního úřadu na odboru výstavby a územního plánování
v plat. třídě 9-10 na dobu neurčitou – s nástupem od 1.5.2024 – možno i dříve
Předpoklady vzniku pracovního poměru:
1) státní občanství ČR, popř. trvalý pobyt v ČR a ovládání jednacího jazyka
2) věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům
3) bezúhonnost ve smyslu § 4 odst.2 zákona o úřednících
4) vzdělání a praxe dle § 13a ods. 2 stavebního zákona, popřípadě vzdělání ÚSO technického směru
5) praxe při výkonu činnosti ve veřejné správě výhodou
6) řidičský průkaz B, dobrá znalost práce na PC
7) zkouška odborné způsobilosti nebo praxe v oboru výhodou
Lhůta pro podání písemných přihlášek končí dnem 29.2.2024 do 12:00 hod
Přihlášku lze podat osobně v sekretariátu tajemnice MěÚ Přeštice, Masarykovo nám. 107, Přeštice nebo zaslat poštou na adresu MěÚ v Přešticích.
Písemná přihláška uchazeče musí v souladu s ust. § 7 odst. 4 zákona o úřednících obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontakt (tel. číslo, email)
b) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
c) datum a podpis uchazeče
d) souhlas se zpracováním osobních údajů
K přihlášce je nutno v souladu s ust. § 7 odst. 5 zákona o úřednících připojit tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, motivační dopis
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Kontakt: Alblová Zdeňka
Email: alblova@prestice-mesto.cz
Telefon: 379 304 402