Lesní technik/odborný lesní hospodář

Město Černovice
  • Lesní technik,Technik
  • Černovice
  • 25.3.2024
  • 12 000 Kč - 18 000 Kč
  • Plný úvazek
Město Černovice
vyhlašuje veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na pozici:
"lesní technik/odborný lesní hospodář"
Charakteristika vykonávané činnosti:
-obhospodařování městských lesů - komplexní zajištění odborné správy lesa
-zajišťování a provádění činností vyplývajících z LHP, plnění zalesňovací povinnosti v ploše i dřevinné skladbě
-řízení těžební činnosti v rámci plánu, evidence dřevních a ostatních zásob
-zajišťování a vyřizování potřebných dotací a dohled nad jejich administrací po dobu udržitelnosti
-spolupráce při péči o městskou zeleň a při ochraně životního prostředí
-výkon státní správy a samosprávy na úseku lesního hospodářství
Platové zařazení: až do výše 10. platové třídy (dle dosaženého vzdělání) dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., osobní příplatek dle kvality odvedené práce
Požadavky:
vysokoškolské, vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání
ochota dále se vzdělávat

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat:
-jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonický případně e-mailový kontakt, datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto doklady:
-strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
-ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
-prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit osobně nebo poštou nejpozději dne 15.4.2024 do 11.00 hod na adresu:
Městský úřad Černovice
Mariánské nám. 718
394 94 Černovice

Obálku označte: "Veřejná výzva - OLH".

Kontaktní osoba pro podrobnější informace:
Mgr. Jan Brožek, starosta města (tel.: 776 286 416, e-mail: starosta@mestocernovice.cz)
Ing. Veronika Starková, tajemnice MěÚ (tel.: 602 128 341, e-mail: vstarkova@mestocernovice.cz)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto veřejnou výzvu v kterékoliv její fázi a možnost odmítnutí všech přihlášených uchazečů.


Kontakt: Starková Veronika
Email: vstarkova@mestocernovice.cz
Telefon: 602 128 341