Referent/ka odboru vnitřních věcí

Město Mělník
  • Referent
  • Mělník
  • 28.3.2024
  • 20 130 Kč - 29 520 Kč
  • Plný úvazek
Charakteristika vykonávané činnosti
- zajišťování informačních, organizačních a administrativních prací (zajišťování jednotného informačního systému městského úřadu včetně aktuálního značení kanceláří, rezervačního systému jednacích místností, objednávání vizitek, razítek včetně vedení jejich evidence, zajišťování spisové služby odboru, …)
- zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin pro potřeby veřejnosti
v terénu
- podílení se na přípravě organizačně-technického zabezpečování voleb a referend
- vykonávání agendy ztrát a nálezů
- zajišťování případného zástupu nebo výpomoci při chodu podatelny
- příprava materiálů předkládané odborem pro jednání rady města a zastupitelstva města
- zajišťování procesů pro schvalování a zveřejňování smluv a objednávek odboru

Místo výkonu práce Městský úřad Mělník

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Platové zařazení a platové podmínky 8. platová třída (platové rozpětí 20 130 Kč - 29 520 Kč dle zápočtu let odborné praxe) a osobní příplatek - dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru
- státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka

Kvalifikační předpoklady a požadavky zaměstnavatele
- střední vzdělání s maturitní zkouškou
- orientace v oblasti veřejné správy
- velmi dobrá znalost práce s MS Office
- samostatnost, spolehlivost a pečlivost
- dobré komunikační a organizační schopnosti
- řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič

Zaměstnanecké benefity
pružná pracovní doba, 5 dnů zdravotního volna, 3 dny studijního volna, stravenky v hodnotě 120 Kč, příspěvek na volnočasové aktivity, příspěvek na penzijní pojištění

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti
jméno, příjmení a titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) - název funkce, o kterou se uchazeč uchází - datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady
- životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky do 15. 4. 2024 - 10:00 h

Způsob podání přihlášky
Obálku s přihláškou a požadovanými doklady označenou "Výběrové řízení na funkci referentky/referenta odboru vnitřních věcí - NEOTVÍRAT" zaslat na adresu: Městský úřad Mělník, nám. Míru 51, 276 01 Mělník nebo doručit na podatelnu městského úřadu.
Přihlášku lze podat i prostřednictvím datové schránky města hqjb2kg. U požadovaných příloh musí být provedena autorizovaná konverze do elektronické podoby, pokud nejsou doloženy v listinné podobě.

Zpracování a uchování přihlášky s doklady
Přihláška a požadované doklady k výběrovému řízení budou zpracovány a uchovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/697.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.Kontakt: Personální oddělení
Telefon: 315 635 184; 131