ředitel/ředitelka domova u lesa tavíkovice, příspěvkové organizace, se sídlem tavíkovice 153, 671 40 tavíkovice

Jihomoravský kraj
  • Ředitel
  • Brno
  • 28.3.2024
  • 29 410 Kč - 43 370 Kč
  • Plný úvazek
Rada Jihomoravského kraje
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele/ředitelky Domova u lesa Tavíkovice, příspěvkové organizace,
se sídlem Tavíkovice 153, 671 40 Tavíkovice


Kvalifikační a osobní předpoklady uchazečů:
o ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu
o minimálně tříletá praxe na místě vedoucího zaměstnance
o prokazatelná praxe v sociálních službách
o prokazatelná praxe s procesem deinstitucionalizace
o prokazatelná praxe s cílovou skupinou osob s duševním onemocněním
o organizační a řídící schopnosti
o svéprávnost, bezúhonnost
o zdravotní způsobilost
o schopnost efektivní komunikace, empatie
o flexibilita, rozhodnost, analytické myšlení
o schopnost práce v zátěžových situacích
o schopnost komunikace v pracovním kolektivu

o znalost legislativy v oblasti sociálních služeb
o orientace v systému fungování příspěvkových organizacích kraje
o znalost financování sociálních služeb
o znalost postupů zadavatele při zadávání veřejných zakázek
o vítána zkušenost s řízením investičních projektů
o vítána základní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (Aj, Nj, Fj)


Rámcová pracovní náplň:
o plnění úkolů vedoucího organizace
o jednání ve všech věcech jménem organizace
o plná zodpovědnost za činnost organizace a její rozvoj
o spolupráce mezi statutárním zástupcem organizace a zřizovatelem příspěvkové organizace
o zapojení do procesu deinstitucionalizace a transformace ve spolupráci se zřizovatelem


Obsah přihlášky:
o písemná koncepce organizace řízení a rozvoje zařízení s důrazem na deinstitucionalizaci (v rozsahu max. 5 stran formátu A4),
o název pracovního místa a označení zařízení, v němž má být vedoucí pracovní místo vykonáváno,
o ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom i vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně dodatek k diplomu),
o strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech,
o výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
o lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa,
o datum a vlastnoruční podpis uchazeče.


oplňující informace:
o součástí výběrového řízení může být i psychologické testování uchazečů/uchazeček,
o předpokládaný nástup do funkce: 1. dubna 2024, případně dle vzájemné dohody,
o informace o platu: 13. platová třída (rozpětí platového tarifu od 29.410 Kč do 43.370 Kč podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu) a další zákonné složky platu (platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Posuzovány budou přihlášky podané ve lhůtě do 12.04.2024, tj. v této lhůtě
o doručené prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kancelář ředitele
Oddělení personální
Ing. Radka Kovářová
Žerotínovo náměstí 449/3
601 82 Brno
o podané osobně na podatelnu úřadu na výše uvedené adrese
o podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty úřadu (posta@jmk.cz)
o podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky úřadu: x2pbqzq)

IKontakt: Kovářová Radka
Email: kovarova.radka@jmk.cz
Telefon: 541 651 246