Rrefrerent/referentka přezkoumávání hospodaření (kontrolor/kontrolorka) oddělení přezkumu obcí odboru kontrolního a právního

Jihomoravský kraj
  • Kontrolor,Referent,Referentka
  • Brno
  • 28.3.2024
  • 23 390 Kč - 34 370 Kč
  • Plný úvazek
Charakteristika vykonávané práce: referent/ka přezkoumávání hospodaření přezkoumává hospodaření obcí, měst a dobrovolných svazků obcí Jihomoravského kraje, které o něj požádají. Sestavuje plán přezkoumávání, monitoruje jeho dodržování a provádí operativní změny. Zpracovává na základě zjištění zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, spolupracuje s kontrolní skupinou při projednání a předání zprávy, případně při vypořádání námitek.

Kontaktní pracovník: Ing. Marek Kupka, vedoucí oddělení přezkumu obcí odboru kontrolního a právního, telefon: 541 653 326

Požadujeme:
o potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, příp. střední vzdělání s maturitní zkouškou*
o studijní obor: nejlépe ekonomika, veřejná správa
o podmínka praxe: minimálně 3 roky praxe spočívající v činnosti, která souvisí odborně s předmětem přezkoumání (viz. § 5 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)
o zvláštní odborná způsobilost: při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)
o znalosti oboru: přezkoumání hospodaření územních celků, účetnictví, rozpočet, majetková oblast, veřejné zakázky, finanční kontrola, mzdová agenda a odměňování členů zastupitelstev, další právní předpisy vztahující se ke kontrolovaným oblastem
o rutinní splnění podmínek stanovených § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
o další požadavky:
o schopnost samostatné i týmové práce
o schopnost aktivně přistupovat k řešení problému
o tvůrčí a analytické myšlení
o dobré komunikační, organizační i prezentační schopnosti
o uživatelská znalost MS Office
o ochota se dále vzdělávat a aplikovat získané znalosti
o pečlivost, zodpovědnost, pracovitost.
o řidičské oprávnění skupiny B výhodou.
Nabízíme:
o stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
o týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů,
o osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
o pět týdnů dovolené, 3 dny plně hrazené sick days,
o příspěvek na stravování,
o příspěvek na penzijní připojištění ve výši 1 000 Kč/měsíc,
o příspěvek na Edenred Benefits Card ve výši 6 000 Kč/rok,
o zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
o firemní mateřskou školku,
o jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
o stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 30.04.2024. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, personální oddělení, Žerotínovo náměstí 449/3,
601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

K přihlášce připojte:
o strukturovaný profesní životopis,
o originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.
o ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

*Pozn. V souladu s ustanovením § 3 odst. 3 písm. a) nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.Kontakt: Kovářová Radka
Email: kovarova.radka@jmk.cz
Telefon: 541 651 246