Referent / referentka odboru výstavby a životního prostředí (vodoprávní úřad, stavební úřad)

Město Nový Bydžov
  • Referent,Referentka
  • Nový Bydžov
  • 28.3.2024
  • 23 390 Kč - 34 370 Kč
  • Plný úvazek
Obsah žádosti - podrobnosti viz www.novybydzov.cz - Volná pracovní místa
opísemné (ne e-mailem), podepsané přihlášky s datem odeslání (přihláška volnou formou)
ostručný životopis, včetně - jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní přísl., místo trvalého pobytu, telefon
očíslo občanského průkazu,
opřehled vzdělání, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, odborné znalosti týkající se správních činností
opřehled dosavadní praxe,
ovýpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce) - stačí čestné prohlášení,
osouhlas se zpracováním osobních dat pro potřeby výběrového řízení.
Podmínky:
oVzdělání - min. střední vzdělání s maturitní zkouškou vodohospodářského nebo podobného oboru
obezúhonnost
*dovednost práce na PC v kancelářských a grafických informačních systémech
*orientace v legislativě vztahující se k výkonu práce (správní řád, z. o obcích, z. o vodovodech a kanalizacích, zákon o vodách, stavební zákon)
*organizační a komunikační schopnosti
*řidičský průkaz skupiny ,,B"


Kontakt: Vejnarová, DiS. Petra
Email: vejnarova@novybydzov.cz
Telefon: 495 703 983, 984