Vedoucí oddělení řízení procesů a správy dokumentů

Město Česká Lípa
  • Vedoucí oddělení
  • Česká Lípa
  • 28.3.2024
  • 23 390 Kč - 34 370 Kč
  • Plný úvazek
Charakteristika pracovního místa:
- koordinace, řízení, metodické usměrňování a kontrola výkonu spisové a skartační služby
- odpovědnost za standardizaci procesů a procedur při správě dokumentů
- zajištění bezpečnostní politiky úřadu a naplňování eIDAS (nařízení EP a Rady EU zaměřující se na systémy elektronické identifikace a autentizace)
- zajištění agendy systému kvality dle ČSN EN ISO 9001 : 2016 a ČSN EN ISO 14001 : 2016
- zajištění agendy politiky eGovernmentu
- zajišťuje agendu o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)
Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa
Platové zařazení a platové podmínky: 10. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 23 390 Kč do 34 370 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce a přípatek za vedení
Předpokládaný termín nástupu: 03.06.2024, popř. dle dohody
Pracovní poměr bude sjednán na dobu: neurčitou
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
- znalost související legislativy
- orientace v oblasti IT
- schopnost řídit kolektiv
- schopnost samostatného úsudku a rozhodování, organizační schopnosti, časová flexibilita
- vysoké pracovní nasazení a zodpovědný přístup k řešení problémů
- komunikační dovednosti a administrativní schopnosti
- výborná znalost práce s MS Office
- řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič
Náležitosti písemné přihlášky: jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) - název pracovní pozice, o kterou se uchazeč uchází - datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se činností uvedených v části "charakteristika pracovní pozice",
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
- úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Lhůta pro podání přihlášky (vč. příloh): 12.04.2024 - 12:00 hodin
Způsob podání přihlášky: písemně v obálce označené "VŘ vedoucí oddělení řízení procesů a správy dokumentů" zaslané na adresu: Tajemník MěÚ, Městský úřad Česká Lípa,
nám T. G. M. č. p. 1., 470 36 Česká Lípa nebo předané osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa.

Přihlášky můžete podat i elektronicky prostřednictvím datové schránky. ID Datové schránky města Česká Lípa: bkfbe3p. Případně e-mailem prostřednictvím e-podatelny podatelna@mucl.cz, a to pouze v případě, že je zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu). U obou způsobů elektronického podání je nutné, aby přílohy byly autorizovaně konvertovány nebo doloženy v listinné podobě.

Po ukončení výběrového řízení budou nevybraným uchazečům materiály vráceny zpět poštou, z důvodu naplnění zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontakt: podatelna MěÚ Česká Lípa