Referent/ka společné státní správy a samosprávy

Město Holešov
  • Referent
  • Holešov
  • 28.3.2024
  • 24 100 Kč - 34 370 Kč
  • Plný úvazek
Pracoviště Holešov
- Popis činnosti: samostatný odborný referent na úseku projednávání dopravních přestupk
- Požadavky a předpoklady pro vznik pracovního poměru: předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., zákona o úřednících, ve znění pozdějších předpisů, vyšší odborné vzdělání nebo středoškolské vzdělání s maturitou, praxe v oblasti přestupkových agend výhodou, zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro projednávání přestupků dle zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výhodou, obecná znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, psychická odolnost a schopnost jednat s klienty v konfliktních a krizových situacích, komunikační dovednosti, empatie, schopnost asertivního jednání, velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC - Excel, Word, řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič, rozhodnost, samostatnost, zdravotní způsobilost, časová flexibilita, bezúhonnost


- Platová třída: 10 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
- předpokládaný nástup - červen 2024, úvazek 40 hodin týdně, pracovní poměr na dobu neurčitou

- Náležitosti přihlášky: jména a příjmení, datum narození a místo narození, státní občanství, místo trvalého pobytu, případně přechodné bydliště, telefonní a e-mailový kontakt, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, termín možného nástupu do zaměstnání, datum a podpis uchazeče
- Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce: životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, údaje vztahujících se k požadovaným předpokladům pro obsazení pracovního místa, výpis z evidence Rejstříků trestů, ne starší 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

- Způsob podání přihlášky:
a) odesláním poštou na adresu: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov,
b) odevzdáním na podatelně: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, Holešov
c) odesláním do datové schránky: x8qbfvu - popis předmětu "VŘ - přestupky".
V případě bodu a) a b) je nutné obálku označit heslem: "VŘ - přestupky". Lhůta pro podání (doručení) přihlášky: do 12.04.2024.
Uchazeči mohou být vyzváni v případě nutnosti k ústnímu pohovoru. Tajemník městského úřadu si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

Kontakt: Tomášová Šárka
Email: sarka.tomasova@holesov.cz
Telefon: 573 521 250