Odborný referent/referentka do oddělení péče o krajinu a zemědělství

Statutární město Olomouc
  • Odborný referent,Referent,Referentka
  • Olomouc
  • 27.3.2024
  • 24 100 Kč - 34 370 Kč
  • Plný úvazek
Výběrové řízení č. 2024/38
Druh práce: zajišťování agendy ochrany přírody a krajiny zařazené v odboru životního prostředí
Pracovní poměr: doba neurčitá
Co Vám můžeme nabídnout:
-pružnou pracovní dobu (v úterý a ve čtvrtek možnost odchodu z práce ve 14:00 hod. a v pátek ve 12:00 hod.),
-zaškolení zkušeným mentorem po dobu 3 měsíců,
-příjemné pracovní prostředí,
-přátelský kolektiv,
-příspěvek na stravné,
-příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření,
-Flexi Passy,
-příspěvek na volnočasové pohybové aktivity,
-možnost jednorázové sociální výpomoci,
-bezúročné zápůjčky k překlenutí tíživé finanční situace,
-možnost zapůjčení služebního vozidla k soukromým účelům,
-služební mobilní telefon,
-možnost využít benefitní program mobilních operátorů,
-finanční a věcné dary,
-možnost opakovaného využití městského plaveckého bazénu zdarma,
-permanentky do Moravského divadla, do ZOO a na hokej,
-interní jazykové kurzy aj.

Bližší specifikace pracovní činnosti:
-vede správní řízení a provádí ostatní správní úkony na úseku ochrany přírody v působnosti MMOl jako ORP.
Zákonné předpoklady:
-státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice,
-dosažení věku 18 let,
-způsobilost k právním úkonům,
-bezúhonnost,
-znalost jednacího jazyka.
Požadovaná kvalifikace:
-vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání.
Obor: ochrana přírody, biologie, ekologie.
Praxe: praxe ve veřejné správě výhodou, praxe v oboru výhodou.
Jiné požadavky:
-znalost aktuální problematiky ochrany přírody,
-základní znalost zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
-schopnost samostatné práce,
-dobrá znalost práce na PC (Microsoft Office, Word, Excel),
-dobré komunikační schopnosti,
-řidičský průkaz skupiny B,
-ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.

Přihláška - uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
(Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopise, atd.)
-jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, popř. jinou kontaktní adresu, pokud se neshoduje s trvalým pobytem,
-číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
-název pozice, o kterou se ucházíte, a číslo VŘ,
-datum a vlastnoruční podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
-strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
-ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášky: 12. 4. 2024 (za včasně podanou přihlášku se považuje také její podání k poštovní přepravě v poslední den stanovené lhůty - později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení)
Způsob podání přihlášky:
-poštou (Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc),
-datovou schránkou (ID: kazbzri),
-osobním doručením na podatelnách Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, Horní nám. č. p. 583).
Výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese: https://kariera.olomouc.eu (kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance statutárního města Olomouce; Vyhledat) nebo na oddělení personálním a právním.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu i bez uvedení důvodů zrušit nebo nevybrat žádného vhodného uchazeče.

Kontakt: Jen písemně