Manažer/manažerka rozvoje do oddělení strategického rozvoje

Statutární město Olomouc
  • Manažer,Manažerka
  • Olomouc
  • 27.3.2024
  • 26 600 Kč - 37 170 Kč
  • Plný úvazek
Výběrové řízení č. 2024/39
Druh práce: výkon specializovaných činností týkající se strategického řízení/ plánování regionálního a hospodářského rozvoje - zařazených v odboru strategie a řízení Magistrátu města Olomouce.
Pracovní poměr: doba určitá - po dobu mateřské dovolené, dovolené a rodičovské dovolené

Zákonné předpoklady:
-státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice,
-dosažení věku 18 let,
-způsobilost k právním úkonům,
-bezúhonnost,
-znalost jednacího jazyka.
Požadovaná kvalifikace:
-vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.
Praxe:
-praxe min. 1 rok ve veřejné správě nebo v podnikatelské sféře (i kombinovaně) výhodou,
-v oblasti regionálního rozvoje, strategického plánování, podpory podnikání či marketingu výhodou,
Jiné požadavky:
-zkušenosti se strategickým plánováním a strategickým řízením,
-zkušenosti s podporou podnikání a marketingovými aktivitami,
-aktivní znalost anglického jazyka,
-znalost práce na PC (MS Office - Word, Excel, PowerPoint),
-schopnost analytického a koncepčního myšlení,
-organizační schopnosti, schopnost jednat a spolupracovat s lidmi,
-řidičský průkaz skupiny B,
-znalost samosprávných činností v rozvojových oblastech města výhodou,
-znalost podnikatelského prostředí a znalost struktury veřejných subjektů v oblasti regionálního rozvoje na Olomoucku výhodou,
-komunikační a prezentační dovednosti (včetně prezentace v AJ) výhodou,
-ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.

Přihláška - uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
(Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopise, atd.)
-jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, popř. jinou kontaktní adresu, pokud se neshoduje s trvalým pobytem,
-číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
-název pozice, o kterou se ucházíte, a číslo VŘ,
-datum a vlastnoruční podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
-strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
-ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Lhůta pro podání přihlášky: 12. 4. 2024 (za včasně podanou přihlášku se považuje také její podání k poštovní přepravě v poslední den stanovené lhůty - později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení)
Způsob podání přihlášky:
-poštou (Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc),
-datovou schránkou (ID: kazbzri),
-osobním doručením na podatelnách Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, Horní nám. č. p. 583).

Výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese: https://kariera.olomouc.eu nebo na oddělení personálním a právním.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu i bez uvedení důvodů zrušit nebo nevybrat žádného vhodného uchazeče.

Kontakt: Jen písemně