Odborný referent/referentka do oddělení městské zeleně

Statutární město Olomouc
  • Odborný referent,Referent,Referentka
  • Olomouc
  • 27.3.2024
  • 24 100 Kč - 34 370 Kč
  • Plný úvazek
Výběrové řízení č. 2024/40
Druh práce: výkon odborné činnosti na úseku péče o městkou zeleň zařazený v odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce
Pracovní poměr: doba neurčitá
Co Vám můžeme nabídnout:
-pružnou pracovní dobu (v úterý a ve čtvrtek možnost odchodu z práce ve 14:00 hod. a v pátek ve 12:00 hod.),
-příspěvek na stravné,
-příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření,
-Flexi Passy,
-příspěvek na volnočasové pohybové aktivity,
-možnost jednorázové sociální výpomoci,
-bezúročné zápůjčky k překlenutí tíživé finanční situace,

Bližší specifikace pracovní činnosti:
-provádění specializovaných odborných činností na úseku správy městské zeleně, například vizuální kontrola zdravotního stavu dřevin,
-provádění konzultační a poradenské činnosti v jednotlivých složkách správy veřejné zeleně,
-vypracovávání stanovisek k dokumentacím pro územní a stavební řízení nebo k obnově vegetačních ploch,
-posuzování vlivů na životní prostředí u staveb,
-navrhování veřejnoprávních smluv podle šablony zpracované právníky, včetně navrhování změn těchto smluv a dodatků, výpovědí a zrušení.
Zákonné předpoklady:
-státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice,
-dosažení věku 18 let,
-způsobilost k právním úkonům,
-bezúhonnost,
-znalost jednacího jazyka.
Požadovaná kvalifikace:
-vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání.
Obor: v oblasti - zahradního inženýrství a managementu nebo ekologie, ochrany a tvorby krajiny, nebo zahradní a krajinářské architektury
Praxe: praxe oblasti péče o zeleň výhodou.
Jiné požadavky:
-znalost problematiky péče o zeleň,
-znalost problematiky kácení dřevin rostoucích mimo les, náhradních výsadeb, přípravy a realizace projektů zeleně a možností jejich financování,
-schopnost samostatné práce,
-znalost práce na PC (Word, Excel),
-dobré organizační a komunikační schopnosti,
-komunikativní dovednosti,
-řidičský průkaz skupiny B,
-flexibilita,
-schopnost jednat s lidmi,
-ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.

Přihláška - uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
(Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopise, atd.)
-jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, popř. jinou kontaktní adresu, pokud se neshoduje s trvalým pobytem,
-číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
-název pozice, o kterou se ucházíte, a číslo VŘ,
-datum a vlastnoruční podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
-strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
-ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Lhůta pro podání přihlášky: 12. 4. 2024 (za včasně podanou přihlášku se považuje také její podání k poštovní přepravě v poslední den stanovené lhůty - později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení)
Způsob podání přihlášky:
-poštou (Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc),
-datovou schránkou (ID: kazbzri),
-osobním doručením na podatelnách Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, Horní nám. č. p. 583).
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu i bez uvedení důvodů zrušit nebo nevybrat žádného vhodného uchazeče.

Kontakt: Jen písemně