Technik údržby bytů, nemovitostí, vodovodů a kanalizací města volyně

Město Volyně
  • Technik,Technik údržby
  • Volyně
  • 27.3.2024
  • 22 000 Kč - 40 000 Kč
  • Plný úvazek
Město Volyně, zastoupené starostou Ing. Martinem Červeným, tímto zveřejňuje
Veřejnou výzvu
na obsazení pracovního místa
Technik údržby bytů, nemovitostí, vodovodů a kanalizací města Volyně
(zařazený do organizační složky Technické služby)
Místo výkonu práce: město Volyně a jeho městské části
Druh pracovní činnosti: zajištění provozuschopnosti, oprav a údržby městských bytů a nebytových prostor, provoz vodovodů a kanalizací
Druh pracovního poměru: na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu: 1. června 2024 nebo dle dohody
Obecné požadavky:

státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt

dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům

bezúhonnost
Kvalifikační předpoklady:

střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru Pozemní stavitelství, popřípadě Technické zařízení budov
Další požadavky:

dobrá znalost práce na PC

řidičský průkaz sk. B
Uvítáme:

praxi v oboru
Nabízíme:

práci na plný pracovní úvazek, 25 dní dovolené, 2 dny zdravotního volna, zaměstnanecké benefity (stravenkový paušál, příspěvek na penzijní připojištění, možnost čerpání sociálního fondu), mobilní telefon, zvýhodněný mobilní tarif
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče
Vzor přihlášky a strukturovaného životopisu je k dispozici na www. volyne.cz – dokumenty - nabídka pracovních příležitostí. Přihláška zůstává ve složce výběrového řízení a s údaji bude nakládáno v souladu s platnou legislativou. Přílohy přihlášky budou po skončení výběrového řízení skartovány, pokud uchazeč nepožádá o jejich vrácení na uvedenou kontaktní adresu.
Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:

strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi, odborných znalostech a dovednostech
MěÚV/1501/2024

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (vybraný uchazeč následně doloží v ověřené podobě)
Platové podmínky:

9. platová třída (odměňování dle zák. č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb.) a příslušné příplatky (příplatek za vedení a osobní příplatek)
Termín pro podání písemné přihlášky:

30.4.2024 do 12,00 hodin na adresu: Městský úřad Volyně, nám. Svobody 41, 387 01 Volyně, nebo osobně na podatelnu MěÚ Volyně

uzavřenou obálku označte textem „ Veřejná výzva – Technik údržby bytů, nemovitostí, vodovodů a kanalizací města Volyně“
Pohovory s vybranými uchazeči se uskuteční po telefonické domluvě.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto veřejnou výzvu kdykoliv v jejím průběhu nebo nevybrat žádného z uchazečů, a to bez udání důvodu.
Bližší informace poskytne vedoucí TS Ladislav Bače, tel.: 725 032 175, e-mail: bace@mu.volyne.cz

Kontakt: Výběrové řízení Info. Bc. Krejčová
Email: krejcova@mu.volyne.cz
Telefon: 383317213, 725031325